Oferta

CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO:
 • Przedstawienie najkorzystniejszych ofert firm utrzymujących czystość, pielęgnujących zieleń, odśnieżających, konserwacyjnych.
 • Nadzór nad firmami zatrudnionymi na terenie nieruchomości, odpowiedzialnymi bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.
 • Zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku.
 • Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości.
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:
 • Prowadzenie  i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
 • Prowadzenie wykazu lokali.
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych i mediów: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu itp.
 • Nadzór nad utrzymaniem w czystości: powierzchni wspólnych wewnątrz budynku, terenów utwardzonych i zielonych przynależnych do budynku.
 • Rekomendacja rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczamy nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty a następnie monitorowanie ubezpieczenia (płatności składek, terminów wygaśnięcia, itp.).
 • Podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach zwykłego zarządu, które mają na celu opiekę, utrzymanie i ochronę nieruchomości.
 • Przygotowanie, zwołanie i obsługa zebrania rocznego Wspólnoty.
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Przestrzeganie zgodności z wszelkimi prawami i przepisami, tak ogólnymi jak i miejskimi oraz zarządzeniami właściwych organów.
 • Wykonywanie zarządzeń władz administracyjnych np. Nadzoru Budowlanego.
OBSŁUGA TECHNICZNA:
 • Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane oraz zlecanie ich wykonania.
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej.
 • Utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym w tym zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, kotłownia, domofon itp.).
 • Pomoc w tworzeniu i realizacji planów gospodarczych przez Wspólnotę Mieszkaniową.
REMONTY I MODERNIZACJE:
 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok.
 • Podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich.
 • Dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Wspólnotą.
OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z umową oraz rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług na rzecz nieruchomości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej w szczególności podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prowadzenie rozliczeń czynszowych, naliczanie i ich monitorowanie.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli oraz rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty.
 • Wszczynanie kroków prawnych dla ściągnięcia należności związanych z nieruchomością i ewentualne przekazanie spraw do dalszej realizacji prawnikowi.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty.

Dane kontaktowe

Nazwa firmy

Rezydent Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o.

Kontakt

Administracja:
601-590-082

Księgowość/Windykacja:
58 580-00-56

Dział techniczny:
502-350-838

Adres biura

ul. Romana Dmowskiego 8a, 80-243 Gdańsk (Wrzeszcz)

Godziny otwarcia biura

pn.:     8:00 - 16:00
wt.:     8:00 - 16:00
śr.:       8:00 - 16:00
czw.:   8:00 - 16:00
pt.:       8:00 - 16:00

Lokalizacja

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Tekst ustawy o ochronie praw nabywców lokali i domów jednorodzinnych.

Ustawa o własności lokali
Podstawowy akt prawny dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Podatek dochodowy Wspólnoty Mieszkaniowej
Stanowisko Ministra Finansów w sprawie podatku dochodowego dotyczące również wspólnot mieszkaniowych.

Książka obiektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane
Tekst ustawy prawo budowlane.

RODO

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, przedstawiamy poniższe informacje i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, w której posiadacie Państwo lokal mieszkalny, niemieszkalny, komórkę lokatorską lub miejsce garażowe, albo w której wynajmujecie część wspólną nieruchomości.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła nam Państwa dane osobowe do realizacji obowiązków Wspólnoty oraz naszych obowiązków jako zarządcy/administratora nieruchomością nałożonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy Państwa zindywidualizowaną, wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres we Wspólnocie, nr miejsca postojowego, nr boksu, nr komórki lokatorskiej, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji Ustawy o własności lokali (dalej: UWL);
 2. Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji obowiązujących aktów prawnych innych niż UWL;
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji administracyjnej mającej na celu aktualizację informacji oraz łatwiejszą obsługę i realizację spraw dotyczących Właścicieli;
 4. Przesyłanie druków i formularzy administracyjnych.

Jakie czynności w ramach każdego z celów wykonujemy?

 1. Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji Ustawy o własności lokali (UWL) m.in.:
  a) przekazywanie materiałów na zebranie w tym zaproszenie/zawiadomienie, projekty uchwał i dokumenty dodatkowe; udzielanie pełnomocnictw do reprezentacji na zebraniu i we wspólnocie
  b) przekazywanie wszelkich dokumentów związanych z głosowaniem uchwał, tj. dystrybucja kart do głosowania, przesyłanie materiałów związanych z prowadzonym głosowaniem i podejmowanie czynności związanych z głosowaniem, przesyłanie zawiadomień o stanie głosowanych i/lub podjętych uchwał oraz treści uchwał
  c) przekazywanie zawiadomień o terminach spotkań z Zarządem/Radą oraz dystrybucja materiałów związanych ze spotkaniem oraz dotyczących ich postanowień i realizacji; protokoły i notatki ze spotkań Wspólnoty/Rad/Zarządów
  d) przekazywanie informacji dotyczących realizacji działań wynikających z obowiązujących uchwał i decyzji Zarządu
  e) przekazywanie informacji wynikających z dokumentów księgowych jak również samych dokumentów – zawiadomienia, kartoteki, rozliczanie mediów, salda naliczenia
 2. Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji obowiązujących aktów prawnych innych niż UWL (Ustawa Prawo budowlane, Rozp. Min. Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Infrastruktury , Ustawa o rachunkowości, in.) m.in.:
  a) przekazywanie informacji dotyczące liczby osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby składanych deklaracji ‘śmieciowych” i podatkowych
  b) przekazywanie oraz składanie informacji wymaganych w umowach związanych z procesem zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw rękojmi (umowy cesji praw) oraz ewentualnego postępowania sądowego wszczętego w przedmiotowej sprawie na podstawie odrębnie podjętych uchwał Wspólnoty
  c) prowadzenia działań windykacyjnych (upomnienia, wezwania do zapłaty), pozwy sądowe/sprawy sądowe, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie salda; rozliczenia mediów i inne dokumenty księgowe
  d) przekazywanie informacji o terminach przeglądów i kontroli, wymianie urządzeń pomiarowych oraz informacji dotyczących wniosków z ich wykonania lub indywidualnych wezwań do ich realizacji i innych zaleceń
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji administracyjnej mającej na celu aktualizację informacji oraz łatwiejszą obsługę i realizację spraw dotyczących Właścicieli m.in.:
  a) przesyłanie informacji o naruszeniu zapisów obowiązujących uchwał
  b) przesyłanie informacji o imprezach osiedlowych np. Mikołajki, Dzień Dziecka oraz angażowanie w akcje charytatywne
  c) przesyłanie informacji dotyczących bieżących spraw osiedlowych (np. dostępności kontenera na gruz, choinki, gabaryty, możliwości kontaktu z firmami obsługującymi osiedle, zbieraniu ofert, prowadzeniu przeglądów i napraw, możliwości i trybie zgłaszaniu usterek, ogłoszeń o wykonywaniu prac bieżących na terenie osiedla, awariach, zmianie kodów, programowania pilotów, planowanych przerwach i awariach w dostawie mediów, decyzji administracyjnych, konieczności udostępniania części wspólnych do wyłącznego korzystania w tym komórek, miejsc garażowych na czas prowadzonych prac np. usuwania usterek/wad dystrybucja newsletterów zawierających informacje dotyczące aktywności we Wspólnocie
  d) prowadzenie ankiet/sondaży oraz zbieranie opinii w sprawach dotyczących osiedla
  e) przesyłanie informacji lokalnych np. z urzędu dzielnicy/miasta
 4. Przesyłanie druków i formularzy administracyjnych, m.in w celu:
  a) aktualizacji danych kontaktowych
  b) wyrażenia zgody na obciążenie konta za zakup pilotów/kluczy/kart/breloków;
  c) wyrażenia zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (mail, sms in.)
  d) zgłaszania usterek i nieprawidłowości
  e) udzielenia pełnomocnictwa


Jak i przez ile czasu przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, także w sposób zautomatyzowany, wyłącznie w celu określonym w niniejszej informacji. Przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora oraz z umową o zarządzanie i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

Upoważniamy naszych pracowników do przetwarzania danych osobowych na podstawie szczególnych upoważnień mając na względzie zasadę minimalizmy oraz proporcjonalności.

Od naszych pracowników oraz współpracowników, upoważnionych do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, uzyskujemy udokumentowane zobowiązania do zachowania danych w tajemnicy, ewentualnie upewniamy się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Dane będą przetwarzane w terminie maksymalnym do 12 miesięcy od dnia zbycia lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego lub/i miejsca postojowego, którego jest Pan/Pani Właścicielem (Współwłaścicielem) albo do czasu zakończenia umowy o administrowanie/zarządzanie nieruchomością i jej rozliczenia, w tym uregulowania należnych zobowiązań. . Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora Państwa danych, dane te zostaną usunięte lub zwrócone Administratorowi w całości.

W jaki sposób pozyskaliśmy dane osobowe?

Państwa dane pozyskaliśmy od Administratora danych osobowych bądź od Państwa jako nabywcy nieruchomości bądź od zbywcy nieruchomości, której są Państwo właścicielem.

Jakie macie Państwo prawa?

Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania ich usunięcia w przypadkach określonych Rozporządzeniem. O ile przepisy prawa wymagały wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych a zgodę Wyraziliście, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie w taki sposób w jaki została ona udzielona. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdzie przekazujemy dane osobowe?

Informujemy, że Administrator przyznał nam prawo do podpowierzenia danych osobowych naszym współpracownikom, którzy realizują razem z nami obowiązki administrowania/zarządzania nieruchomościom. W przypadku zmiany podmiotu współpracującego, informujemy Administratora o zmianach a on ma prawo sprzeciwić się temu.

Wszyscy nasi współpracownicy (podmiotu działające na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych) mają identyczne obowiązki wdrożenia środków bezpieczeństwa, środków organizacyjnych i technicznych oraz są odpowiedzialni za stosowania się do przepisów RODO.

Oświadczamy, że nie przekazujemy danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie korzystamy także z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, iż wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, aby spełnić wymagania nałożone przez RODO.

 
 
Rezydent Administracja Nieruchomościami sp. z o.o.